ارسال دیگ بخار به بیمارستان های کرمانشاه

دستگاه کارواش بخار در کرونا
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
کارواش بخار تهران ؛ تهرانسر
۱۶ تیر ۱۳۹۹

ارسال دیگ بخار کارواش نانو بخار به بیمارستان امام خمینی شهر سنقر کرمانشاه و بیمارستان شهید چمران شهر کنگاور کرمانشاه جهت امحا و ضد عفونی پسماند بیمارستان و بیماریهای عفونی ، دیگ بخار بخار به ظرفیت تولید بخار ۵۰۰ کیلو گرم بر ساعت بخار به صورت عمودی به صورت مشخصات ذیل طراحی و تحویل بیمارستان امام خمینی شهر سنقر کرمانشاه گردید و ظرفیت تولید بخار ۳۰۰ کیلو گرم بر ساعت بخار به صورت عمودی به صورت مشخصات ذیل طراحی و تحویل بیمارستان شهید چمران شهر کنگاور کرمانشاه گردید .

مشخصات فنی دیگ بخار بیمارستانی جهت امحاء و ضد عفونی

steam boiler= 500Kg/hr , مشعل گازی آّبنمای مغناطیسی دو عدد پریشیر عیوض تکنیک دو عدد و دستگاههای بصورت ایستاده راپر دار طراحی گردید مقرر گردید بعد از راه اندازی رایگان توسط نماینده شرکت فن آوران زاگرس فاینال بوک گواهی استاندارد برای هر دیگ صادر و تحویل رییس بیمارستان گردد .

دیگ بخار فن آوران زاگرس