صادرات کارواش بخار به کشور لبنان

کارواش نانو بخار سوپر اولتر
۲۶ مهر ۱۳۹۷
دیگ بخار کارواش بخار
۱۱ آذر ۱۳۹۷

افتخاری دیگر برای خانواده بزرگ صنایع ماشین سازی فن آوران زاگرس ، صادرات دستگاه کارواش نانو بخار به کشور لبنان شهر بیروت

این دستگاه قرار است در بزرگترین کارواش شهر بیروت لبنان به عنوان کارواش بخار نصب گردد .