صادرات کارواش بخار به کشور لبنان

کارواش نانو بخار سوپر اولتر
۲۶ مهر ۱۳۹۷

افتخاری دیگر برای خانواده بزرگ صنایع ماشین سازی فن آوران زاگرس ، صادرات دستگاه کارواش نانو بخار به کشور لبنان شهر بیروت

این دستگاه قرار است در بزرگترین کارواش شهر بیروت لبنان به عنوان کارواش بخار نصب گردد .