صرفه جویی در آب

ce-mark
استاندارد CE
۲۶ دی ۱۳۹۵
مشکلات بزرگ و خطرناک کارواش بخار غیر استاندارد
۲۶ دی ۱۳۹۵
صرفه جویی در مصرف آب

Water is one of the most precious resources for humanity, but today its availability is threatened by multiple factors. Water is an exhaustible resource and should not be wasted unnecessarily
The water consumption of traditional pressure washer systems is about 1.500 – 2000 l/h, while the water consumption of our steam generators is about 12 l/h
Twist Eco Car Wash consumes only 4 liters of water for each car, without producing any wastewater. Thanks to the total absence of wastewater, Twist can be used where running water is not available

آب یکی از منابع با ارزش ترین برای بشریت است، اما امروز در دسترس بودن آن به چند عامل تهدید می شود. آب یک منبع تمام شدنی است و باید بی ارزش تلف نمی شود.
مصرف آب سیستم واشر فشار سنتی ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ لیتر بر ساعت است در حالی که مصرف آب ژنراتور بخار شرکت زاگرس در این مورد ۱۲ لیتر بر ساعت است.
پیچ و تاب و سازگار با محیط زیست شستشوی خودرو مصرف تنها ۴ لیتر آب برای هر خودرو، بدون تولید هیچ فاضلاب. با تشکر از فقدان کامل فاضلاب، پیچ و تاب می توان مورد استفاده که در آن آب در حال اجرا در دسترس نیست.

carwashstream@